ALLMÄNNA VILKOR

Välkommen till PSRIG:s hemsida. Hänvisningar till ”PSRIG”, ”vi”, ”vår” eller ”oss” är hänvisningar till Priebe-ScanRIG AB, som är ansvarig tillhandahållare av denna webbplats. Genom att besöka och aktivt använda denna webbplats godkänner du, användaren, de villkor som vi anger här. Dessa villkor kan komma att ändras utan förvarning. Användningen av och beställningar som görs via denna webbplats regleras av lagar och domstolar i Sverige. Användaren är också ansvarig för att följa dessa lagar. 
 

Upphovsrättsliga överväganden

Alla rättigheter till innehållet på webbplatsen; som texter, grafik, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler och program, till hör PSRIG eller tredje part och skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning. Materialet på denna webbplats får inte kopieras, reproduceras, publiceras eller återpubliceras på något sätt. Det kan laddas ner, visas eller skrivas ut av användaren endast för icke-kommersiellt och lagligt personligt bruk. I annat fall är återpublicering eller användning av detta material på någon annan webbplats utan föregående medgivande från oss förbjuden. Alla rättigheter förbehålls.
 
Varumärkena, logotyperna och ikonerna som visas på den här webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör PSRIG. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan strida mot upphovsrätten och eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan blir föremål för rättsliga åtgärder.
 
Bilder på personer som används på denna webbplats används med tillstånd eller i enlighet med tillämplig lag. Återanvändning av dessa bilder utan tillstånd kan kränka dessa personers integritets- och publiceringsrättigheter.

 

Vårt ansvar

Informationen på denna webbplats är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Vi arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad men det finns alltid en risk att till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resulterar i missledande information. Detta innebär att PSRIG inte kan garantera eller ta ansvar för att information alltid är korrekt, komplett och uppdaterad. När ett misstag upptäcks kommer vi att rätta till det så snart som möjligt och göra rimliga ansträngningar för att meddela berörda användare. Detta kan innebära att beställningar som ännu inte har skickats kan komma att annulleras.
 
Om PSRIG länkar till en tredje parts webbplats, är denna länk enbart avsedd att underlätta för användaren och PSRIG tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten av informationen på en sådan webbplats.
 
Vi är inte ansvariga för förlorade, ofullständiga, oläsliga, missriktade eller stulna meddelanden. Vi kan ej heller ses som ansvariga för otillgängliga anslutningar, misslyckade, ofullständiga, förvanskade eller försenade överföringar, fel på hårdvara, mjukvara eller andra tekniska fel och störningar, oavsett om detta  påverkar, stör eller korrumperar eventuell kommunikation.
 
PSRIG och våra styrelseledamöter och anställda är inte ansvariga för några skador som uppstår till följd av eller relaterade till åtkomst till eller användning av vår webbplats, eller webbplatser vi länkar till, oavsett om dessa skador är uppenbara eller inte och oavsett om vi har informerats om dem eller inte, inklusive, utan begränsning, direkta, indirekta, speciella, följdskador, tillfälliga skador eller eventuella rättsliga kostnader.
 

Sekretess & PSRIG

Ditt samtycke till användningen av den personliga information du lämnar till PSRIG beskrivs närmare i vår integritetspolicy.
 

Handel & priser

Vi kan korrigera fel eller oklarheter och ändra eller uppdatera information på denna webbplats när som helst utan förvarning, inklusive priser och artikeltillgänglighet. Alla storlekar och vikter som anges är ungefärliga. Vi listar inga priser på denna webbplats, istället ger vi offerter på begäran. Alla avgifter är i svenska kronor (SEK) för inhemska affärer och euro (EUR) för exportaffärer. Alla priser är exklusive moms. Du samtycker till att betala alla avgifter kopplade till din beställning. Orderbekräftelsen är bindande för köparen. Priserna baseras på kostnader och valutakurser vid tidpunkten för offerten eller orderbekräftelsen. Om vår leveranskostnad skulle öka till följd av större växelkursfluktuationer över 2% eller andra orsaker utom vår kontroll, har vi rätt att ändra överenskomna priser. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet varor som du kan köpa. Vi förbehåller oss också rätten att i enskilda fall ändra eller annullera beställningar om situationen så kräver.
 

Leverans

Den angivna leveranstiden anses vara ungefärlig. Vi kommer i samtliga fall att vidta affärsmässigt rimliga ansträngningar för att leverera varor så snabbt som möjligt. PSRIG ansvarar dock inte för leveransförseningar utanför vår kontroll. I så fall har vi rätt att skjuta upp leveransen eller häva avtalet. Vi kommer att sträva efter att meddela användarna om leveransen försenas. Alla varor levereras av en tredje part och deras fraktavtal styr leveransens premisser. Vi förbehåller oss också rätten att inte skicka varor till vissa adresser.
 

Risker med transporter

Transport sker på köparens risk. PSRIG utför transporter med externa fraktföretag för kundens räkning, på kundens ansvar och bekostnad. Fraktförsäkring kan köpas till separat på kundens bekostnad.
 

Anmärkningar/klagomål

Reklamation angående leveranser ska göras inom sju dagar efter avsändning av varan. Alla transportskador bör anmälas till fraktbolaget först eftersom frakten står på köparens ansvar.
 

Äganderätt

Alla produkter som levereras av PSRIG är företagets egendom tills full betalning erlagts. Kunden får inte sälja vidare produkter som inte är fullt betalda till PSRIG.
 

Sena betalningar och betalningsvillkor

Vid försenad betalning tillkommer en ränta med 12 procentenheter över gällande referensränta tillsammans med en påminnelseavgift på 60 SEK. Standardbetalningsalternativet är betalning i förskott om inte annat har överenskommits skriftligen. För kreditbetalningar upp till 30 dagar måste en kreditupplysning lämnas.
 

Garanti

Standardgarantin är 12 månader från fakturadatum. Variationer kan hittas hos olika leverantörer med upp till 5 år. Garantin ger endast utbyte av reservdelar eller att kunden skickar den godkända RMA (Return Merchandise Authorization) till ett utsett servicecenter. Kunden ansvarar för transporten till serviceverkstaden och om garantin täcker jobbet står PSRIG för returtransporten.
 

Tryckfel

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i produktinformation och kataloger. Produktbilder återspeglar inte alltid produktens faktiska utseende korrekt. Hur färger återges kan bero på vilken typ av skärm du använder och vilka inställningar som används.
 

Övrigt

Andra försäljningsvillkor utöver ovan nämnda hänvisas till ORGALIME S 2012. Fullständiga villkor finns tillgängliga på www.orgalime.org.
 
PSRIG avsäger sig alla krav på ersättning för skada, stillestånd eller andra kostnader av direkt eller indirekt karaktär som kan uppkomma för köparen.
 
Detta avtal mellan Priebe-ScanRIG AB och användaren ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser som relaterar sig till detta ämne. Skicka dina eventuella frågeställningar rörande detta avtal till info@psrig.com.
 
Senast uppdaterad: 2023-03-01